داستانهای فوق‌العاده


کتاب عهد عتیق

ترس از رنگین‌کمان

نوح و توفان

تقدیم‌کردن همه چیز به خدا  

ابراهیم و اسحاق

تعبیر خواب

یوسف خواب‌های فرعون را تعبیر می‌کند

خادم فروتن و کارهای عظیم

موسی و بوته سوزان

بفرما، زیرا خدمتگزارت می‌شنود

خداوند سموئیل را صدا می‌زند

جنگ خداوند

داوود و جلیات

حکمت خدا

سلیمان

بیوه‌زن و پرداخت قرض

الیشع و روغن پیرزن

فراری

یونس

آزمایش با غذا

دانیال


عهد جدید

درسی از تاریخ

تولد عیسی

کمک به شخص رانده شده

عیسی یک جذامی را شفا می‌دهد

تخت‌ساز

عیسی فلجی را شفا می‌دهد

واعظ سیار

عیسی مرد دیوزده را شفا می‌دهد

داستان قبل از خواب

عیسی دختر یایروس را زنده می‌کند

ماهیگیر بخشنده

عیسی به پنج هزار نفر غذا می‌دهد

هدیه‌ی غیرمنتظره

زکا

تاجر اورشلیم

عیسی معبد را پاک می‌کند

دیدار سرباز

مرگ عیسی

لباس تازه

پطرس تابیتا را زنده می‌کند